Privacyverklaring EL ARCHITECTS

1.    Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:
•    een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.e-l.be , eigendom van EL ARCHITECTS en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een email, het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort)
•    op één of andere wijze gebruikt maakt van onze producten of diensten
•    op één of andere wijze met EL ARCHITECTS in interactie gaat via bepaalde andere verkoops- of marketingkanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, beurzen, social media, enzovoort);
•    deze Privacyverklaring expliciet accepteert

2.    Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1    Verwerkingsverantwoordelijke
EL ARCHITECTS is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:
•    Per post via: EL Architects BV, Beneluxpark 11, 8500 Kortrijk, België
•    Telefonisch op: +32 56 20 30 76
•    Per e-mail: privacy@e-l.be
•    Via de website’s: www.e-l.be
2.2    Verwerker
EL ARCHITECTS kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening t.a.v. u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van EL ARCHITECTS uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

3.    Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

EL ARCHITECTS verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt EL ARCHITECTS volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):
•    Uw naam- , mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens)
•    Rijksregisternummer of nummer identiteitskaart

4.    Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

EL ARCHITECTS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:
•    Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;
•    Omwille van het gerechtvaardigd belang van EL ARCHITECTS om u te kunnen helpen met haar diensten;
•    Omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacyverklaring.

5.    Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

EL ARCHITECTS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•    Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;
•    Voor het beheer van de contractuele relatie met u, met inbegrip van offerte, facturatie en verlenen van ondersteuning of uitvoeren van onze diensten;
•    Om u op de hoogte te houden over onze diensten, projecten of voor u interessant nieuws;

6.    Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en allen op instructie van EL ARCHITECTS handelen, verwerkt EL ARCHITECTS uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming zou hebben gegeven.

EL ARCHITECTS heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.  

7.    Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

EL ARCHITECTS bewaart uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door EL ARCHITECTS geleverde diensten.

8.    Welke rechten heeft u?

8.1    Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wenst EL ARCHITECTS u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

8.2    Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en EL ARCHITECTS te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

U hebt eveneens het recht om EL ARCHITECTS om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door EL ARCHITECTS een administratieve kost worden aangerekend.

8.3    Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan EL ARCHITECTS.

8.4    Recht op gegevenswissing

U hebt het recht EL ARCHITECTS te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van EL ARCHITECTS om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:
•    Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
•    U bewijst dat EL ARCHITECTS uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
•    Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;
•    U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;
•    U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend

EL ARCHITECTS behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

8.5    Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

•    U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door EL ARCHITECTS werden verwerkt en EL ARCHITECTS heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
•    U bewijst dat de verwerking door EL ARCHITECTS onrechtmatig was en vraagt om een beperking;
•    EL ARCHITECTS heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;
•    U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6)

8.6    Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. EL ARCHITECTS zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

8.7    Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan EL ARCHITECTS verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8    Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart EL ARCHITECTS dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door EL ARCHITECTS uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.

9.    Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan EL ARCHITECTS te richten via één van de volgende kanalen:
•    Via aangetekend schrijven aan: EL ARCHITECTS BV, Beneluxpark 11, 8500 Kortrijk, België
•    Via e-mail aan: privacy@e-l.be

10.    Welke cookies gebruiken we?

Wanneer u de website van EL ARCHITECTS bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op uw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de website. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring op onze websites.

11.    Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

12.    Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

EL ARCHITECTS heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.

13.    Toepasselijk recht en rechtsgebied

Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.


Cookieverklaring EL ARCHITECTS

1.    Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login-gegevens te bewaren, enz.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

2.    Welke soorten cookies gebruikt EL ARCHITECTS?

2.1    Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van en het navigeren op onze website.

2.2    Functionele cookies

Dit zijn cookies die uw voorkeur op de website opslaan om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken.


3.    Hoe kan je je cookies beheren?

De meeste webbrowsers aanvaarden automatisch cookies. Indien je dit niet wenst kan je via je browserinstellingen de installatie van cookies weigeren. Reeds geïnstalleerde cookies kan je op elk moment verwijderen van je computer of mobiel toestel.

Op www.allaboutcookies.org kan je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze terugvinden om cookies te beheren, te weigeren en te verwijderen.


4.    Wat met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die u op onze website nalaat zullen worden verwerkt volgens onze Privacyverklaring die u eveneens op deze website kunt raadplegen. Noteer dat uw browser mogelijks ook persoonsgegevens zal opslaan in geval u toestemming hiertoe zou gegeven hebben.

5.    Meer informatie nodig?

Indien u meer informatie wenst over ons cookiebeleid, kunt u ons steeds contacteren via één van de volgende kanalen:
•    Via post op: EL ARCHITECTS BV, Beneluxpark 11, 8500 Kortrijk, België
•    Via mail op: privacy@e-l.be


Disclaimer EL ARCHITECTS

Deze website is eigendom van EL Architects.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, logo's, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan EL Architects of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, ander welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Verschillend fotografisch materiaal werden door deze fotografen & 3D specialisten aangeleverd & goedgekeurd:

  • Jean-Luc Laloux
  • Servaas Van Belle
  • Dennis De Smet
  • BMUSS
  • Maxiz 3D visualisatie
  • Nanopixel
  • Beeldcollectief
  • Stan Guldemont
  • Klaas Verdru
  • Frederik Bogaert

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. EL Architects levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal EL Architects de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

EL Architects kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. EL Architects geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

EL Architects kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. EL Architects verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Deze disclaimer-versie is in voege getreden op 10/02/2015.